Обкладинка
ISBN
978-966-8999-59-8
Рік
2014
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць.

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014.
© Інститут археології НАН України, 2014.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2014.
© Автори статей, 2014.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2014 =  Antiquities  of  the Dnieper Left Bank Regions – 2014: збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІ К;  Інститут археології  НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред . Супруненко О. Б.;  редкол.: Івакін Г. Ю., Ковальова І .Ф., Кулатова І. М. та ін.]. –  К .– Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК , 2014. – 14 6  с. + VІІІ вкл.

Бібліографічна анотація

Вміщені статті і публікації археологів та істориків – дослідників ста­рожитностей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров’я.
Видання вклю­чає наукові праці з археології раннього залізного віку, раннього, розви­нутого і пізнього середньовіччя, козацької доби, що присвячені проблематиці вивчення скарбів та окремих знахідок, які вдалося зберегти і передати до музейних колекцій.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв та краєзнавців.

 

Ім’я Користувача