казан 2017
ISBN
978-966-8999-87-1
Рік
2017
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць.

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017.
© Інститут археології НАН України, 2017.
© Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, 2017.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2017.
© Автори статей, 2017.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2017 = Anti quities of the Dnieper Left Bank Regions – 2017 : збірник наукових праць. Пам’яті М. Я. Рудинського (1887–1958) / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології  НАН України; ПКМ  ім. Василя Кричевського; ЦОДПА;  [наук. і відп. ред. Супруненко О. Б.;  редкол. : Івакін  Г. Ю., Ковальова І. Ф., Кулатова І. М. та ін.]. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 168 с., IV кол. вкл.

 

Бібліографічна анотація

Вміщені статті і публікації археологів – дослідників старожитностей Дніпровського лісостепового Лівобережжя та Північно-Західного Причорномор’я, присвячені пам’яті видатного українського археолога, доктора історичних наук Михайла Яковича Рудинського (1887 – 1958).
Видання включає наукові праці з історії археології, археології кам’яного, бронзового віку, скіфської епохи, раннього, розвинутого і пізнього середньовіччя, підготовлені напередодні наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження вченого.
Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців.

 

Ім'я видавця
Ім’я Користувача