ЦОДПА
«Центр охорони та досліджень пам'яток археології» Полтавської обласної ради

Старожитності Лівобережного Подніпров’я

ISBN: 978-966-8999-59-8
Рік: 2014
Бібліографічний опис:

Збірник наукових праць

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014.
© Інститут археології НАН України, 2014.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2014.
© Автори статей, 2014.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2014 = Antiquities of the Dnieper Left Bank Regions — 2014: збірник наукових праць/ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України; ЦОДПА; [наук. і відп. ред . Супруненко О. Б.; редкол.: Івакін Г.Ю., Ковальова І.Ф., Кулатова І.М. та ін.]. — К.– Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК , 2014. — 146 с. + VІІІ вкл.

Бібліографічна анотація:

Вміщені статті і публікації археологів та істориків — дослідників ста­рожитностей Дніпровського Лівобережжя і Подніпров’я. Видання вклю­чає наукові праці з археології раннього залізного віку, раннього, розви­нутого і пізнього середньовіччя, козацької доби, що присвячені проблематиці вивчення скарбів та окремих знахідок, які вдалося зберегти і передати до музейних колекцій.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв та краєзнавців.

Автори:
Видавець:
Ім’я Користувача:
Альона Коверко