Старожитності Лівобережного Подніпров’я 2013
ISBN
978-966-8999-53-6
Рік
2013
Бібліографічний опис

Збірник наукових праць.

© Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013.
© Інститут археології НАН України, 2013.
© Центр охорони та досліджень пам’яток археології, 2013.
© Автори статей, 2013.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2013  =  Anti quities of the Dnieper  Left  Bank  Regions — 2013: збірник наукових праць / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Інститут археології НАН України;  ЦОДПА;  [наук. і відп. ред. Супруненко О.Б.; редкол.: Івакін Г.Ю., Ковальова І.Ф., Кулатова І.М. та ін.].  —  К.–Полтава: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. — 280 с.

Бібліографічна анотація

До збірника увійшли статі і публікації археологів, істориків Дніпропет ровська, Донецька, Запоріжжя, Києва, Полтави, Полтавської області і Сум, присвячені проблемам  вивчення пам’яток селітроваріння в Лівобережній Україні, результатам пам’яткоохоронних та науково-рятівних досліджень об’єктів археологічної культурної спадщини епохи бронзи, раннього залізного віку, середньовіччя, нового часу, а також актуальним питанням пам’яткоохоронної діяльності, підготовці облікової документації, моніторингу стану збереження старожитностей. У додатку вміщені зразки затверджених документів — облікових карток і паспортів на занесені Міністерством культури України до Державного реєстру нерухомих пам’яток  України  об’єкти  культурної спадщини Полтавської області — кургани, їх групи, поселення та городища.

Для археологів, істориків, пам’яткоохоронців, працівників музеїв і краєзнавців.

 

Ім'я видавця
Ім’я Користувача